Ατομική εποπτεία

Η εποπτεία βασίζεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας περιστατικών από την πρακτική, την ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος ή την εργασία σε κλινικά πλαίσια του εποπτευόμενου, καθώς και την καθοδήγηση από τον επόπτη στην κλινική πράξη και την αναγωγή της στο θεωρητικό μοντέλο που ακολουθεί ο ψυχοθεραπευτής. Καθώς το θεωρητικό μοντέλο που εγώ ακολουθώ είναι το ψυχαναλυτικό, είναι σημαντικό για τον εποπτευόμενό μου είτε να είναι ήδη εξοικειωμένος με τις αρχές του ψυχαναλυτικού μοντέλου είτε να εξοικειωθεί με αυτές κατά τη διάρκεια της εποπτείας.

Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται η εποπτεία αφορούν εκτός από την κλινική πλευρά της θεραπείας (διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση, κλπ), τη δυναμική της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή δρα είτε προωθητικά για τη θεραπευτική διαδιακασία, είτε ως εμπόδιο και ενίοτε αιτία ρήξης και πρόωρης διακοπής της. Με τη βοήθεια της εποπτείας, ο θεραπευτής καταφέρνει να δει πιο καθαρά τη μεταβίβαση του θεραπευόμενου του που μπορεί να του είναι δύσκολο να διαχειριστεί, όσο και τις δικές του αντιμεταβιβαστικές κινήσεις, οι οποίες αν αναγνωριστούν και γίνουν κατανοητές, όχι μόνο παύουν να αποτελούν εμπόδιο στη θεραπεία, αλλά βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του θεραπευόμενου και στη σταθερότερη διαχείριση της θεραπείας από τον θεραπευτή.